Decide Airfresh Antitabacco

24,00 лв.
С вкл. данък
Количество

Специалните аромати се свързват с молекулите на неприятните миризми,
правят ги по-тежки от въздуха и ги неутрализират. Изчезва неприятният мирис и остава приятен аромат.

ХАРАКТЕРИСТИКИ

Принцип на действие и резултат: Специалните аромати се свързват с молекулите на неприятните миризми,
правят ги по-тежки от въздуха и ги неутрализират. Изчезва неприятният мирис и остава приятен аромат.

ПРИЛОЖЕНИЕ

ТЕХНИЧЕСКИ ДАННИ

Дозировка: 1 до 3 впръсквания за помещение от 20 до 30 кв.м.са достатъчни за дълготраен,приятен аромат, особено в затворени помещения. При работещи вентилационни системи времето на действие намалява.
Може да се разпръсква директно върху пердета, мокети,тапицерии и дамаски.

Предупреждения за опасност:
H225 Силно запалими течност и пари
H319 Предизвиква сериозно дразнене на очите
H336 Може да предизвика сънливост и световъртеж

Препоръки за безопасност:
P102 Да се съхранява извън обсега на деца
P233 Съдът да се съхранява плътно затворен
P403 Да се съхранява на добре проветриво място
P210 Да се пази от топлина/искри/открит пламък/нагорещени повърхности. Тютюнопушенето забранено
P262 Да се избягва контакт с очите, кожата или облеклото
P305+P351+P313 ПРИ КОНТАКТ С ОЧИТЕ: Промивайте внимателно с вода в продължение на няколко минути. Потърсете медицинска помощ

Срок на годност: 3 години.Съхранявайте в оригинални опаковки на сухо и хладно място, далеч от оксидиращи реагенти.

10 Артикула