ПАЧИКО ДЗФ СПРЕЙ

BGN14.04
Tax included
Quantity

ПОВЕЧЕ ИНФОРМАЦИЯ

ПАЧИКО ДЗФ СПРЕЙ

Описание

Тип на продукта:Готов за употреба препарат, предназначен за дезинфекция на малки, трудно достъпни повърхности и повърхности на медицинска апаратура 
I. Качества:

 • Широкоспектърен с антимикробна активност срещу бактерии /вкл. Тбс/, фунги, вируси, бактерии включително хепатит В-вирус и HIV;
 • Ефективно действие с кратко време на експозиция и бързо изсъхване;
 • Препаратът е ефективен спрямо бактерии и фунги чрез напръскване при разходна норма 40 мл. на 1 м2 и време на въздействие – 2 мин;
 • Не се инактивира от органични материи;
 • Съдържа антикорозивни съставки
 • Не оказва дразнещо действие
 • Гарантиран ефект на действие най-малко 2 часа след употреба.

Широкоспектърен с антимикробна активност срещу бактерии /вкл. Тбс/, фунги, вируси, бактерии включително хепатит В-вирус и HIV;

II. Състав:

АДВ:  Глутаров алдехид – 0,5 %; Кокобензилдиметиламониев хлорид – 0,2 %;            Изопропанол – 35 %;Н-пропанол -25 %;

III. Физични и химични свойства:

 • Външен вид – течност;
 • Цвят – безцветен;
 • Мирис-  специфичен;
 • рН – 4.5;

 

 

IV. Област на приложение: За дезинфекция на повърхности - подове, стени, работни плотове, медицинска апаратура.
Специфична употреба:- професионална. 
V. Инструкции за приложение
Нанася се чрез напръскване при   разходна норма 40 мл. на 1 м2 и време на въздействие – 2 мин. 
VI. Информация, съгласно  действащата нормативна уредба
Символ за опасност : Xi Дразнещ 
Рискови фрази :   R10    Запалим. R36/37/38  Дразни очите, дихателните пътища и кожата. R43    Възможна е сенсибилизация при контакт с кожата. R67    Парите могат да предизвикат сънливост и световъртеж.
Съвети за безопасност: S 2 Да се пази от достъп на деца. S 24/25  Да се избягва контакта с очите и кожата . S 26 При контакт с очите, веднага да се изплакнат с вода. S 36/37/39  Да се носи подходящо защитно облекло, ръкавици и предпазни средства за очите. S45 При злополука или неразположение да се потърси незабавно медицинска помощ и когато е възможно, да се покаже етикета. 
Опаковка: 0,5 л спрей бутилка; 1 л. пластмасова бутилка; 5 л,10 л туба

100 Items